Gospodarka / Biznes

DIGITREE GROUP SA (2/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ