Gospodarka / Biznes

DIGITREE GROUP SA (2/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raporty kwartalne:

– Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 19 maja 2022 r.;

– Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 21 listopada 2022 r.

2. Raport półroczny:

– Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 07 września 2022 r.

3. Raporty roczne:

– Jednostkowy raport roczny Digitree Group S.A. za 2021 rok – 14 kwietnia 2022 r.;

– Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2021 rok – 14 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie, na podstawie §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.

Ponadto Emitent informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował skonsolidowanego i jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji
Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ