Gospodarka / Biznes

BORYSZEW SA (13/2022) Uchylenie w całości przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji organu podatkowego

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021 oraz raportów wcześniejszych dotyczących decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach („Izba”) określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej od Emitenta, tj. ZM SILESIA S.A. („ZM SILESIA”) w podatku VAT za lata 2013 – 2014 rok w kwocie 97.207.066,00 zł powiększone

o odsetki od zaległości podatkowych informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia 2022 r. powziął informację o wydaniu w tym samym dniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Wojewódzki Sąd Administracyjny) wyroku uchylającego w całości decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 17 listopada 2021 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2020 oraz zasądził na rzecz ZM SILESIA zwrot kosztów postępowania.

Powodem uchylenia zaskarżonej decyzji były, przede wszystkim, uchybienia organu podatkowego polegające na braku należytego uzasadnienia odnośnie okoliczności oraz podstaw prawnych.

i faktycznych co do ewentualnego zawieszenia oraz dalszego biegu okresu przedawnienia spornych zobowiązań podatkowych za lata 2013 – 2014. Z uwagi na kluczowe znaczenie kwestii przedawnienia dla możliwości i dopuszczalności procedowania odnośnie wymiaru zobowiązań podatkowych, sąd uznał, że badanie i rozstrzyganie pozostałych spornych zagadnień jest przedwczesne. Sąd zobowiązał również organ podatkowy do uwzględnienia treści i skutków uchwały NSA z 24 maja 2021 (sygn. akt I FPS 1/21), która m.in. nakłada na organy podatkowe obowiązek uzasadnienia, że czynności podejmowane na gruncie postępowania karnego skarbowego, skutkujące zawieszeniem biegu zobowiązania podatkowego, były podjęte w sposób uzasadniony i celowy, a nie jedynie instrumentalny.

Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny. Stronom przysługuje prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do czasu uprawomocnienia wyroku, uchylona decyzja podatkowa nie będzie jednak wykonalna.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji
Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ