Gospodarka / Biznes

HERKULES SA (33/2022) Informacja o złożeniu przez Herkules S.A. oferty sprzedaży spółki od niej zależnej: Herkules Infrastruktura sp. z o.o.

Zarzad Herkules S.A. z siedziba w Warszawie (dalej “Społka”) informuje, ze w dniu 27 lipca 2022 roku Zarząd Społki złożył spółkom Wasko S.A. z siedzibą w Gliwicach (“Wasko”), Compremum S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Compremum”) oraz Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (“NSN”) ofertę sprzedaży należących do Spółki udziałów w spółce Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa), posiadającej numery REGON 362407416, NIP 5213704816, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 572360, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, opłacony w całości (“HRI”).

Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości udziałów w HRI należących do Spółki, składających się ze 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł za jeden udział, co stanowi 100% kapitału zakładowego HRI. Oferta została złożona powyższym spółkom w związku z umową partnerską z dnia 21 września 2017 roku zawartą pomiędzy Spółką, Wasko, Compremum oraz NSN w związku z realizacją projektu o nazwie “Budowa infrastruktury systemu ERTMS-GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS – część I (“Umowa Partnerska”).

Zgodnie z treścią oferty, intencją Emitenta jest, by przeniesienie własności udziałów wiązało się z zawarciem umów, na mocy których Spółka zostanie zwolniona w szczególności z zobowiązań wobec instytucji finansowej wobec której udzieliła poręczeń na rzecz HRI, a także z praw i obowiązków wynikających z Umowy Partnerskiej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie naduzyc na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzyc na rynku) oraz uchylajace dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Avatar

Wiadomości Gliwice

About Author

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji
Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ