Gospodarka / Biznes

Udany start w bankowości: Środki na podróż przez wzburzone wody finansowe

Polski sektor bankowy zmierza w kierunku znaczącego wzrostu, który w 2022 r. doprowadził do jednego z najwyższych wskaźników ROE w ciągu ostatniej dekady – 12 proc. Zyski sektora bankowego w Polsce odnotowały wówczas 13 mld zł i w ciągu 2023 r. szacuje się, że osiągną one 18 mld zł. Dzięki wykorzystaniu dostępnych narzędzi, potencjał kredytowy sektora może zostać zwiększony z obecnych 420 mld zł do 1 bln zł. W tym czasie ważne jest wytyczanie nowego kursu, aby sprostać wyzwaniom, takim jak rosnąca rola innowacyjności, nowi konkurenci i pojawiające się ryzyko systemowe. Raport firmy McKinsey & Company „Jak złapać żagle na wzburzonych wodach bankowości?” wskazuje 5 priorytetowych inicjatyw, które powinny zostać zrealizowane, aby wzmocnić bankowość w Polsce oraz umożliwić zmianę modeli biznesowych i operacyjnych.

Ostatnie lata były dla sektora bankowego okresem pełnym wyzwań i możliwości. Firma doradcza McKinsey & Company opublikowała niedawno raport „Jak skorzystać z korzystnego wiatru w sektorze bankowym?”. Przedstawia on wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się sektor bankowy w Polsce oraz wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju dla tego sektora.

Wyniki sektora bankowego w 2022 roku miały swoje szczyty od dekady. Wskaźnik ROE, określający rentowność kapitału własnego, wyniósł 12%. Analizując wyniki na skalę globalną, jak i w Polsce, możemy stwierdzić, że wzrost rentowności jest konsekwencją podwyższonych stóp procentowych, które wynikają z antyinflacyjnych działań banków centralnych. Od 18 miesięcy obserwujemy również wyzwania, jakie stanowią przymusowe restrukturyzacje banków w USA, Szwajcarii i UE.

W dzisiejszym, dynamicznym świecie bankowości, banki muszą dostosować się do wzrastających wymagań w zakresie innowacyjności, aby odnieść sukces. Wysoka rentowność nie wystarczy, niezbędne są również elastyczne strategie, które umożliwią wykorzystanie szans oraz zminimalizowanie zagrożeń, takich jak nowi konkurenci czy ryzyko systemowe.

Polski sektor bankowy jest w stanie zapewnić wsparcie dla polskiego gospodarstwa domowego oraz korporacji. Banki są w stanie wygenerować znaczne zyski przy mniejszych kosztach i wyższej skuteczności niż w przypadku innych sektorów. Banki mają szeroki zakres możliwości akumulacji i wykorzystania aktywów do finansowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz wspierania inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.

Polski sektor bankowy ma szansę zwiększyć swój potencjał kredytowy do około 1 bln zł, wykorzystując jedynie aktualnie dostępne metody i narzędzia. Obecnie jest on szacowany na 420 mld zł.

„Potencjał kredytowania polskich banków w relacji do PKB jest niższy niż w wielu krajach Europy, a wewnątrzsektorowe fuzje i przejęcia oraz wypłata dywidend mogą go dodatkowo ograniczyć. Polski sektor może zwiększyć potencjał kredytowania zatrzymując część zysków, emitując nowe instrumenty oraz obniżając poziomy ekspozycji na ryzyko – mówi Rafał Kozłowski, starszy ekspert McKinsey & Company. – W naszych analizach wskazujemy między innymi pakiet ustaw wprowadzający przepisy o instrumentach AT1, obowiązujący od października 2023 r. Ich emisja, wraz ze zwiększeniem udziału instrumentów T2 pozwoliłaby bankom w Polsce na zwiększenie potencjału kredytowego sektora o 190 mld zł. Z kolei obniżenie średniej wagi ryzyka, która dziś wynosi 96 proc., pozwoliłoby zwiększyć potencjał sektora bankowego o kolejne 368 mld zł. Przy współistnieniu tych dwóch scenariuszy potencjał ten mógłby osiągnąć nawet 975 mld zł” – dodaje Rafał Kozłowski, starszy ekspert McKinsey & Company.

Istotnym elementem tego nowego kontraktu jest zobowiązanie instytucji finansowych do zapewnienia wyższego poziomu ochrony deponentów. W celu wzmocnienia pozycji konsumentów wyżej wspomniane instytucje muszą zwiększyć zarówno swoją wiedzę, jak i zaangażowanie w kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem. Ponadto muszą one wykazać większą odpowiedzialność za swoje działania, zapewniając maksymalny poziom bezpieczeństwa konsumentom i deponentom.

Nowy kontrakt społeczny wymaga od instytucji finansowych, aby zapewniły swoim klientom wyższy poziom bezpieczeństwa depozytów. W tym celu banki powinny wykorzystać swoją wiedzę oraz zaangażować się w kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym. Muszą one również wykazywać większą odpowiedzialność za swoje działania, aby zapewnić konsumentom i deponentom najwyższy poziom bezpieczeństwa. Muszą one również wspierać rozwój rynków finansowych i dopilnować, aby ich działania były zgodne z przyjętymi standardami i zasadami.

Instytucje finansowe są odpowiedzialne za wspieranie i upowszechnianie założeń nowego kontraktu społecznego. Powinny one skoncentrować się na zapewnieniu wyższych standardów ochrony konsumentów i deponentów, uczciwym podziale korzyści i ryzyk między instytucjami finansowymi i ich klientami oraz na zgodności działań z przyjętymi standardami. W tym celu muszą one zainwestować w swoje zasoby wiedzy i doświadczenia, aby zapewnić swoim klientom bezpieczeństwo i pewność ich dokonywanych transakcji.

Kwestie ESG są współcześnie szczególnie istotne, a banki powinny brać je pod uwagę w celu zapewnienia zbilansowanego podziału korzyści i ryzyka. Z perspektywy przyszłości, banki powinny nacisk kłaść na aspekty społeczne i zapewnić, aby kwestie dotyczące interesów klientów oraz personalizacja usług były włączone w ich strategię i praktykę biznesową.

W nadchodzących latach banki będą musiały zmierzyć się z tymi wyzwaniami i przekształcić swoje modele biznesowe i operacyjne. Muszą one zainwestować w nowe technologie, takie jak Blockchain, automatyzację procesów i sztuczną inteligencję, aby skutecznie wprowadzić nowe usługi i produkty oraz zoptymalizować swoje procesy operacyjne. Ponadto, będą musiały współpracować z innymi bankami i instytucjami finansowymi w celu zwiększenia wydajności i skalowalności.

Banki stoją przed rosnącą presją, aby wyprzedzić konkurencję i skutecznie wdrożyć zmiany w modelach biznesowych i operacyjnych. Muszą inwestować w nowe technologie, takie jak blockchain, automatyzacja procesów i sztuczna inteligencja, aby wyjść naprzeciw cyfryzacji usług bankowych, trendom związanym z umacnianiem pozycji konsumenta i deponenta oraz nowym wymogom regulacyjnym. Niezależnie od tego, banki będą musiały podjąć współpracę z innymi bankami i instytucjami finansowymi, aby zoptymalizować swoje procesy operacyjne i zaoferować konsumentom szybkie i elastyczne usługi i produkty.

Banki muszą zatem kłaść nacisk na budowanie trwałych i zaufanych relacji z klientami, które zapewnią im zadowolenie i lojalność. Zaspokajanie potrzeb klientów jest kluczowe, ale także trzeba znaleźć odpowiedni balans pomiędzy korzyściami i ryzykiem dla obu stron.

Raport McKinsey & Company wskazuje, że polska bankowość wymaga wsparcia strategicznych potrzeb inwestycyjnych gospodarki, przeprowadzenia transformacji energetycznej kraju, dostosowania oferty produktów do potrzeb klientów, a także zadbania o wizerunek sektora. Banki powinny wykorzystać zróżnicowane rozwiązania finansowe, wprowadzić do swojej oferty produkty zielonych finansów, a także zapewnić klientom możliwość edukacji finansowej. Opracowanie skutecznych strategii i umożliwienie klientom dostępu do zindywidualizowanych rozwiązań, to główne wyzwania, przed którymi stoi sektor bankowy.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji
Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ