Gospodarka / Biznes

POLICE SA (30/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A. na IX kadencję.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 22 lipca 2022 roku na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję, powołane zostały jako jej członkowie następujące osoby:

? Pani Urszula Kulisiewicz,

? Pani Bożena Licht,

? Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska,

? Pani Iwona Wojnowska – kandydat wybrany przez pracowników Spółki,

? Pan Krzysztof Skornia – kandydat wybrany przez pracowników Spółki.

Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji weszły w życie z dniem podjęcia.

Ponadto w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Krzysztof Stanisław Kozłowski w ramach skorzystania przez Skarb Państwa z uprawnienia osobistego wynikającego z § 30 ust. 2 Statutu Spółki o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku.

Na mocy podjętej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji powołano Pana Krzysztofa Stanisława Kozłowskiego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani: Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osób wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoby nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji, że żadna z w/w osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Avatar

Wiadomości Gliwice

About Author

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji
Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ